ChristianDopplerSymposiumSalzburg_Shaun Choo_Grosse_Universitaet